HỘI NGHỊ BAMBOOSHIP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3

Ngày 16/7/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bambooship đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc lần thứ 3.