QUY ĐỊNH XỬ LÝ BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

 1. Việc không giao được hàng có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm:
  • địa chỉ Người Nhận được ghi nhận không chính xác trong Phiếu Giao Hàng hoặc giấy tờ khác được đồng ý bởi Các Bên; hoặc
  • Người Nhận từ chối nhận Bưu Gửi tại nơi nhận; hoặc
  • Người Nhận yêu cầu giao hàng trong vòng ba (03) ngày hoặc nhiều ngày hơn, sau lần đầu tiên Bambooship đã gọi hoặc nhắn tin SMS thành công để sắp xếp việc giao Bưu Gửi; hoặc
  • đối với các Sản Phẩm đã được thanh toán trước khi giao hàng (khác với các Sản Phẩm được thanh toán bằng COD), Người Nhận không thể cung cấp được các thông tin cá nhân chính xác để khẳng định rằng họ là Người Nhận hoặc người đại diện của Người Nhận; hoặc
  • số điện thoại của Người Nhận không được ghi nhận chính xác trong Phiếu Giao Hàng hoặc giấy tờ khác được đồng ý bởi Các Bên, hoặc không thể liên hệ được theo số điện thoại đã cung cấp (kể cả thông qua cuộc gọi hay tin nhắn), và không bên nào sẵn sàng nhận Bưu Gửi tại địa chỉ giao hàng được ghi nhận tại Phiếu Giao Hàng hoặc giấy tờ khác được đồng ý bởi Các Bên; hoặc
  • Lý do khác tùy từng thời điểm.
 2. Trong trường hợp Giao Hàng Không Thành Công, Bambooship phải giữ lại Bưu Gửi và (trừ khi có chỉ dẫn khác của Khách Hàng), phải thực hiện thêm 03 (ba) Sự Nỗ Lực nữa để liên lạc với Người Nhận và giao hàng theo quy trình được nêu trong quy trình vận hành tiêu chuẩn do Bambooship ban hành (có thể được sửa đổi bởi Bambooship tùy từng thời điểm). Những Sự Nỗ Lực để giao lại hàng sẽ được thực hiện vào ngày tiếp theo sau ngày có Sự Nỗ Lực không thành công.
 3. Trong trường hợp không giao được hàng sau ba (03) Sự Nỗ Lực giao hàng, Bambooship phải trả lại Sản Phẩm cho Khách Hàng trong vòng 8 ngày.
 4. Nếu Sản Phẩm không được giao cho Người Nhận và không thể hoàn trả cho Khách Hàng sau ba (03) Sự Nỗ Lực, thì Sản Phẩm đó được xem là đã bị tự chối nhận hoặc nhận lại bởi Người Nhận và Khách Hàng. Trong trường hợp này, Bambooship có quyền xử lý Sản Phẩm đó theo quy định của Luật Bưu chính áp dụng với bưu gửi không có người nhận.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button